Stimuli

WID Name
UVA_radiation UV-radiation (365 nm)