Metabolites

WID Name
cephalosporin_C cephalosporin C

Filter

Type

Is hydrophobic