UshA_epsilonN23dGMP – 5'-nucleotidase (N2,3-etheno-2'-deoxyguanosine monophosphate)

Name
WID UshA_epsilonN23dGMP View in model
Name 5'-nucleotidase (N2,3-etheno-2'-deoxyguanosine monophosphate) View in model
Cross references EC: 3.1.3.-, KEGG: R07297
 
Classification
Type chemical View in model
 
Reaction
Stoichiometry [c]: epsilonN23dGMP + H2OepsilonN23dG + PI View in model
 
Energetics
Is spontaneous (pH 7.5, 25C, I = 0) False View in model
 
Associations
Process Process_Metabolism View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:09:11
Last updated 2012-10-01 15:18:22