GlcGlcGlcDAG181 – glucosyl-β1-4-glucosyl-β1-4-glucosyl-β-diacylglycerol(18:1(11Z)/18:1(11Z))

Name
WID GlcGlcGlcDAG181 View in model
Name glucosyl-β1-4-glucosyl-β1-4-glucosyl-β-diacylglycerol(18:1(11Z)/18:1(11Z)) View in model
Traditional name 1-(octadec-11-enoyloxy)-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-({[3,4,5-trihydroxy-6-({[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}propan-2-yl octadec-11-enoate
IUPAC name 1-(octadec-11-enoyloxy)-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-({[3,4,5-trihydroxy-6-({[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}propan-2-yl octadec-11-enoate
 
Classification
Type lipid_glycerolipid_glycosyldiradylglycerol View in model
 
Structure
Empirical formula (pH 7.5) H102C57O20
SMILES (pH 7.5) CCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC1OC(COC2OC(COC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)OC(=O)CCCCCCCCCC=CCCCCCC
Charge (pH 7.5) 0
Is hydrophobic True View in model
Molecular weight (Da) 1107.40 View in model
van der Waals volume 
(pH 7.5; Å3 molecule‑1)
1095.55
pI 4.41
logP 7.75
logD (pH 7.5) 7.75
 
Function
Reaction participant glycosyltransferase (glucosyl-β1-4-glucosyl-β-diacylglycerol(18:1(11Z)/18:1(11Z)) ==> glucosyl-β1-4-glucosyl-β1-4-glucosyl-β-diacylglycerol(18:1(11Z)/18:1(11Z)))
GlcGlcDAG181[m] + UDPG[c] ⇒ GlcGlcGlcDAG181[m] + H[c] + UDP[c]
View in model
 
Metadata
Created 2012-10-01 15:06:59
Last updated 2012-10-01 15:12:12