Reactions

WID Name
Tmk thiamine kinase

Filter

Enzyme › Protein

Is spontaneous (pH 7.5, 25C, I = 0)